Zielone Wstęgi - opis projektu

Projekt na być skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Tylko edukacja najmłodszych pokoleń jest szansą zmiany sposobu traktowania przyrody przez człowieka, nie tyko jako źródła surowców ale jako złożonego mechanizmu, którego elementem jest sam człowiek.

 
24 stycznia 2011

Określenie potrzeb i problemów

Zanik bioróżnorodności obszarów wiejskich, niedostateczna wiedza o funkcjach zadrzewień śródpolnych wśród mieszkańców, a także problemy w rozpoznawaniu podstawowych gatunków rośli i zwierząt stanowią poważną barierę dla zrozumienia istoty zrównoważonego rozwoju. Krótkowzroczne działania nastawione na szybki rezultat, najczęściej pomijają aspekty związane z ochrona środowiska. W efekcie czego zachodzi proces degradacji środowiska (zanik gatunków, wzrost zanieczyszczenia środowiska itp.). Konsekwencją tych procesów jest pogorszenie warunków życia ludzi, którzy narażeni są na oddziaływanie szeregu czynników stresogennych.

Projekt na być skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Tylko edukacja najmłodszych pokoleń jest szansą zmiany sposobu traktowania przyrody przez człowieka, nie tyko jako źródła surowców ale jako złożonego mechanizmu, którego elementem jest sam człowiek.  

Zdefiniowanie celu lub celów działania

  

Zwiększenie wiedzy o roli zadrzewień śródpolnych, propagowanie oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych, propagowanie sadzenia drzew i zajęć w terenie. Liczba osób biorących udział w projekcie – 30. Liczba uczestników biorących udział w sadzeniu drzew – 10.

Określenie działań i czasu (harmonogram projektu)

Wszystkie zadania zostaną przeprowadzone jednego dnia, po wcześniejszej konsultacji terminu z nauczycielem. Sadzenie drzew powinno odbyć się w terminie wczesnowiosennym.

Zadanie

Okres realizacji

Krótka charakterystyka

UWAGI

Warsztat dla uczniów

marzec – kwiecień 2011

Warsztaty przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Radwanicach dla uczniów klas I -  IV, czas trwania: 1 godzina, miejsce realizacji: klasa lekcyjna. Omówienie funkcji zadrzewień śródpolnych, zabawy i konkurs dla uczniów. Charakterystyka podstawowych gatunków rośli i zwierząt.

 

Zajęcia terenowe

marzec – kwiecień 2011

Zajęcia terenowe prowadzone w okolicach szkoły, wspólne szadzenie drzew na jednej z wybranych wcześniej alei.

 

Określenie budżetu projektu

Nazwa zadania

Jednostka miary

Kwota ogółem

Wkład własny (materiały, usługi)*

UWAGI

Warsztaty dla uczniów teoretyczne

1 godzin x 50zł

50 zł

Dojazd, przygotowanie prezentacji i materiałów warsztatowych.

 

Zajęcia w terenie

5 godziny x 50zł

250 zł

Dojazd, nadzór i wykonanie części nasadzeń, transport materiałów niezbędnych do nasadzeń.

 

Zakup materiałów warsztatowych

5 x 20zł

100 zł

Zakup podręczników do oznaczania rośli i zwierząt, toreb, długopisów, ołówków.

 

Zakup materiałów warsztatowych

1 kpl. (sadzonka, palik, wiązanie) – 20zł

800 zł

Zakup materiału nasadzeniowego  (paliki, sadzonki drzew, wiązania)

 

Określenie rezultatów

Rezultatem działania będzie wzrost świadomości ekologicznej młodzieży biorącej udział w projekcie (30 –stu uczniów), a także wzrost bioróżnorodności w otoczeniu szkoły (budynki graniczą z obszarami rolnymi). Uczestnicy projektu posiądą umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt, a także zasad sadzenia drzew. Rezultatem długofalowym będzie zwiększenie ilości drzew w krajobrazie, w tym starych odmian drzew owocowych. Wzrost poczucia tożsamości uczniów z okolicą.