Na czym polega analiza rozwiązań alternatywnych?

Rozwiązania alternatywne to: alternatywna lokalizacja (np. szlaku komunikacyjnego lub linii energetycznej), alternatywne rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne, także zaniechanie realizacji przedsięwzięcia.
08 maja 2012

Zbadanie rozwiązań alternatywnych, które nie będą negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 lub zapewnią niewielkie oddziaływanie, które nie naruszy spójności obszaru należy do inwestora i powinno być wykonane na etapie projektowania inwestycji.

Rozwiązania alternatywne to:

  • alternatywna lokalizacja (np. szlaku komunikacyjnego lub linii energetycznej),
  • alternatywne rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne,
  • także zaniechanie realizacji przedsięwzięcia.

Z analizy takich rozwiązań powinien wynikać wariant wybrany przez inwestora i uzasadnienie tego wyboru. Pozwoli to uzasadnić w raporcie OOŚ:

  • wybór analizowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu polegającego na rezygnacji z jego realizacji (art. 52.1.3 POŚ);
  • wybór wariantu, dla którego inwestor ubiega się o decyzje środowiskową (art. 52.1.5 POŚ).

Brak dostatecznego uzasadnienia jest najczęstszą przyczyną opóźnień bądź nawet braku zgody na realizację przedsięwzięcia w kształcie przewidzianym przez inwestora.

WAŻNE:

O wyborze najlepszego wariantu nie decyduje czynnik ekonomiczny ani społeczny, a jedynie argumenty przyrodnicze. Stwierdzenie, że przeprowadzenie inwestycji liniowej przez tereny rolnicze lub w pobliżu osiedli grozi protestem, a więc nie stanowi alternatywy nie może być uznawane za dostateczne uzasadnienie lokalizacji inwestycji na obszarze wchodzącym w skład sieci Natura 2000, zwłaszcza jeżeli narusza spójność tego obszaru lub oddziałuje negatywnie na cenne zasoby przyrody znajdujące się na tym obszarze.