Na jakiej podstawie wyznacza się obszary Natura 2000?

08 maja 2012

Wyznaczanie obszarów Natura 2000 odbywa się w oparciu o następujące zasady:

  1. podstawą wyznaczenia jedynie kryteria naukowe,
  2. najważniejsze dane o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk, gatunkach „naturowych” i ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości przyrodniczej i zagrożeniach zawierają Standardowe Formularze Danych (SFD),
  3. każde z państw musi zaproponować określoną liczbę siedlisk,
  4. dyrektywa nie określa sposobów ochrony siedlisk i gatunków, byle był zachowany właściwy stan ochrony.

ad. 2

Informacje zawarte w SDF mogą i powinny być przedmiotem aktualizacji, np. w wyniku inwentaryzacji, badań lub opracowywania planu ochrony. Aktualizacje mogą wynikać z bardziej precyzyjnego lub bardziej aktualnego rozpoznania, albo z naturalnych zmian nie spowodowanych niewłaściwym zarządzaniem obszarem. Zawsze wymagają precyzyjnego uzasadnienia naukowego. Nie można jednak usunąć z SDF gatunku lub siedliska, który wyginął wskutek złego zarządzania obszarem! Taki gatunek lub siedlisko należy w danych obszarze przywrócić.