Czy może dojść do wstrzymania inwestycji/przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000?

08 maja 2012

Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 (wyznaczonym, projektowanym lub potencjalnym z tzw. shadow list), mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, zostały podjęte bez przeprowadzenia postępowania OOŚ lub oceny habitatowej właściwy organ (np. RDOŚ) może nakazać natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrocenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunkow (co wynika zprzesłanek art. 37 Ustawy o Ochronie Przyrody).

    Art. 37. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami)

  1. Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34, lub decyzji, o której mowa w art. 35a, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.
  2. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor urzędu morskiego, podejmuje czynności, o których mowa w ust. 1.