Fundacja Zielona Akcja

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
tel. (76) 86 294 30 begin_of_the_skype_highlighting(76) 86 294 30
fax (76)721 24 96
email: biuro@zielonaakcja.pl
http://www.zielonaakcja.pl

28 stycznia 2011

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" powstała w 1991 roku. Terenem działań Fundacji jest głównie część środkowa i zachodnia Województwa Dolnośląskiego (region legnicki) lecz coraz częściej zasięgiem swym obejmuje teren całej Polski.

Celem Fundacji jest:

 1. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 2. Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
 3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 4. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

Cele statutowe są realizowane poprzez:

 1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.
 3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
 6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym.
 7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
 8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
 10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
 11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych.

Przedsięwzięcia są podejmowane w takich obszarach jak:

 • cały Dolny Śląsk i kraj,
 • Dolina Odry,
 • Bory Dolnośląskie,
 • Wzgórza Dalkowskie,
 • Pogórze Kaczawskie.